[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 


  

ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา

          สาขาวิชาการวัดผลและการวิจัย แต่เดิมประมาณปี พ.ศ. 2521 เป็นเพียงรายวิชาหลักการวัดผลการศึกษา
เป็นวิชาหนึ่งที่อยู่ในหมวดวิชาการศึกษา จากนั้น ปี พ.ศ. 2522  ได้เปลี่ยนเป็นภาควิชาทดสอบและวิจัย
สังกัดคณะครุศาสตร์ดำเนินการสอนวิชาชีพครูบังคับ วิชาการวัดผลการศึกษา โดยมี รศ.วรรณวดี ม้าลำพอง
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ปริยา นิลแก้ว และอ.ดร.สุนันทา เอี่ยมสำอางค์ เป็นผู้สอน
มีสำนักงานอยู่ ณ ห้อง 323 หลังจากนั้นภาควิชาทดสอบและวิจัย ย้ายมาอยู่อาคาร 14 คณะครุศาสตร์ ห้อง 1411
จนถึงปัจจุบัน โดยมีหัวหน้าภาควิชาที่มาจากความสมัครใจตามลำดับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 – 2542 คือ
อ.ดร.สุนันทา เอี่ยมสำอางค์ ผศ.ดร.ศรีพรรณ สิทธิพงศ์ ผศ.ดาวรุ่ง วีระกุล และในปี พ.ศ. 2542
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา โดยมี ผศ.ปริยา นิลแก้ว เป็นประธานโปรแกรมวิชา
ระหว่างปี พ.ศ. 2542 - 2544 และ อ.ดร.สุนันทา เอี่ยมสำอางค์ เป็นประธานโปรแกรมวิชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - 2549
ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการประกาศแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์เป็นส่วนราชการตามโครงสร้าง
และสาขาวิชาเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายในคณะ มี ผศ.ดาวรุ่ง วีระกุล เป็นหัวหน้าสาขาวิชาการวัดผลและการวิจัย
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

ข้อมูลตำแหน่งและวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ในปัจจุบัน
สาขาวิชาการวัดผลและการวิจัย คณะครุศาสตร์ 

ชื่อ - สกุล

วุฒิทางการศึกษา


๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันทนี  คุณชยางกูร

ศษ.ม. (การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา)


๒. อาจารย์อุบล
  พวงมาลา

ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา)


๓. อาจารย์พิมพ์ทอง  สังสุทธิพงศ์

ศษ.ม. (การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา)


๔. อาจารย์ธิดา  ยารังษี

ศศ.ม. (วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มวิจัยและสถิติ)


๕. อาจารย์เสาวภา
  ปัญจอริยะกุล

ศศ.ม. (วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มวิจัยและสถิติ)


๖. อาจารย์สายฝน
 แสนใจพรม

ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา)


๗. อาจารย์ไพรศิลป์
  ปินทะนา

ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา)

 

Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ :


Powered by สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่