[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 


  

  

29 / พ.ค. / 2557 : การวัดผลและการวิจัย
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ พุทธศักราช 2554-2558
28 / พ.ค. / 2556 : ความรู้ทั่วไป
บทความ การประเมินผลการเรียนรู้
(อ.อุบล พวงมาลา)
28 / พ.ค. / 2556 : ความรู้ทั่วไป
กิจกรรมตามโครงการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาและเสริมสร้างองค์ความรู้
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาและเสริมสร้างองค์ความรู้
27 / ก.ย. / 2555 : การวัดผลและการวิจัย
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ
Item Analysis Software
27 / ก.ย. / 2555 : การวัดผลและการวิจัย
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ
Validity
10 / มิ.ย. / 2554 : ความรู้ทั่วไป
คุณธรรมและจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา
คุณธรรมและจริยธรรม
7 / ก.ย. / 2553 : การวัดผลและการวิจัย
เอกสารน่าสนใจเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบ(อ.พิมพ์ทอง)
เอกสารสำหรับนักศึกษาป.บัณฑิตวิชาชีพครู
18 / ส.ค. / 2553 : ความรู้ทั่วไป
จิตปัญญาศึกษา การเรียนรู้ด้วยหัวใจที่ใคร่ครวญ(อ.พิมพ์ทอง)
จิตปัญญาศึกษา
4 / ส.ค. / 2553 : คณิตศาสตร์ สถิติ
พีชคณิตของเมทริกซ์ด้วยไมโครซอฟต์เอกเซล(อ.ไพรศิลป์)
Matrix Algebra Using Microsoft Excel
30 / ก.ค. / 2553 : ความรู้ทั่วไป
การถือศีลอดในทัศนะทางการแพทย์ (อ.กฤษณะ จตุรงค์รัศมี)
ทัศนะทางการแพทย์เกี่ยวกับการถือศีลอดว่ามีผลดีผลเสียและวิทยปัญญาอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ได้นำผลการวิจัยทางการแพทย์พิสูจน์ถึงความสอดคล้องของบทบัญญัติอิสลามในด้านการถือศีลอดกับปฏิกิริยาทางร่างกายซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ถือศีลอดมากกว่าให้ผลเสีย
28 / ก.ค. / 2553 : ความรู้ทั่วไป
นอนดึก เร่งอายุให้สั้นลง (อ.กฤษณะ)
การนอนดึกเป็นเหตุให้อายุสั้น เท่ากับเร่งวันตายให้ตัวเองการทำงานดึกทำให้ร่างกายล้า เหมือนกับ เครื่องยนต์ overload ไม่ช้าเครื่องก็พัง วิธีแก้ไขในกรณีต้องทำงานดึก (เพื่อไม่ให้ร่างกายโทรมเร็ว) ผู้ที่มีหน้าที่บริหารงาน มักจะพบปัญหานี้กันมาก เพราะต้องเร่งงาน คว
25 / ก.ค. / 2553 : Brain Based Learning
Brain-Based Learning ทฤษฏีสู่การปฏิบัติ (อ.พิมพ์ทอง)
BBL
25 / ก.ค. / 2553 : ความรู้ทั่วไป
พลังสมองที่ต้องดูแล(ผศ.ศันทนี)
brain
22 / ก.ค. / 2553 : คณิตศาสตร์ สถิติ
การวาดรูปการแจกแจงความน่าจะเป็น โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (อ.ไพรศิลป์)
probability distribution plots : Normal Curve
21 / ก.ค. / 2553 : การวัดผลและการวิจัย
คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (อ.ไพรศิลป์)
Computer-Assisted Qualitative Data AnalysiS: CAQDAS
21 / ก.ค. / 2553 : การวัดผลและการวิจัย
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย(อ.พิมพ์ทอง)
Reliability

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ :


Powered by สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่